Våra villkor

Allmänna villkor, återbetalningspolicy, prissättning och marknadsföringspolicy.

Användarvillkor

Villkoren är till för din säkerhet på Freelansa.se

- Annonser som inte följer reglerna publiceras inte.
- Radera eller förläng din gamla annons om du ska annonsera samma vara eller tjänst igen.
- Är du osäker på om din annons följer reglerna, fråga kundservice.

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Freelansa.se webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för "Webbplatsen") och sådana villkor som Freelansa vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Freelansa tjänster. 

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 10 November 2020.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Freelansa eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Vi samlar bara dom mest nödvändiga uppgifterna för att få tjänsten/kontot att fungera.

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Freelansa tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa

Användarvillkor.
Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera hos oss måste du följa reglerna för annonsering.

Freelansas licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av tjänsterna.

Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna.

All marknadsföring ska enligt marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).
Freelansa ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Freelansa skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt 

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Freelansa måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Freelansas tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den.

Överlåtelse 

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med oss, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Freelansa eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Freelansa kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Freelansa rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i användarvillkoren 

Freelansa kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning 

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på arn.se

Regler för annonsering 

Freelansa gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande.
Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.
- Juridiska personer
- Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms
Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid
Freelansa tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Freelansa vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Freelansa efter tre månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare
Freelansa förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Freelansas principer och anda. Freelansa förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Freelansa.


God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer.
Därför är det inte tillåtet att:

Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Freelansas meddelandetjänst. Använda Freelansas meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
I övrigt missbruka Freelansas meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.
Freelansa kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll.
Freelansa kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler.
Freelansa förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Copyright © 2023 Freelansa